Śrī Aruṇācala Padigam
Eleven Verses to Arunachala

A cry of all-consuming love for his Master, the red hill, by Sri Ramana Maharshi. A poem of extraordinary depth. Translated by Michael James.

By Sri Ramana Maharshi
Translated by Michael James

This translation appeared earlier on Michael James’s YouTube channel.

Verse 1

Show Tamil

கருணையா லென்னை யாண்டநீ யெனக்குன் காட்சிதந் தருளிலை யென்றா

லிருணலி யுலகி லேங்கியே பதைத்திவ் வுடல்விடி லென்கதி யென்னா

மருணனைக் காணா தலருமோ கமல மருணனுக் கருணனா மன்னி

யருணனி சுரந்தங் கருவியாய்ப் பெருகு மருணமா மலையெனு மன்பே.

karuṇaiyā leṉṉai yāṇḍanī yeṉakkuṉ kāṭcitan daruḷilai yeṉḏṟā

liruṇali yulahi lēṅgiyē padaittiv vuḍalviḍi leṉgati yeṉṉā

maruṇaṉaik kāṇā dalarumō kamala maruṇaṉuk karuṇaṉā maṉṉi

yaruṇaṉi surandaṅ garuviyāyp peruhu maruṇamā malaiyeṉu maṉbē.

பதச்சேதம்: கருணையால் என்னை ஆண்ட நீ எனக்கு உன் காட்சி தந்து அருளிலை என்றால், இருள் நலி உலகில் ஏங்கியே பதைத்து இவ்வுடல் விடில் என் கதி என் ஆம்? அருணனை காணாது அலருமோ கமலம்? அருணனுக்கு அருணன் ஆ மன்னி அருள் நனி சுரந்து அங்கு அருவி ஆய் பெருகும் அருண மா மலை எனும் அன்பே.

Padacchēdam (word-separation): karuṇaiyāl eṉṉai āṇḍa nī eṉakku uṉ kāṭci tandu aruḷ-ilai eṉḏṟāl, iruḷ nali ulahil ēṅgiyē padaittu i-vv-uḍal viḍil eṉ gati eṉ ām? Aruṇaṉai kāṇādu alarumō kamalam? Aruṇaṉukku aruṇaṉ ā maṉṉi aruḷ naṉi surandu aṅgu aruvi āy peruhum aruṇa mā malai eṉum aṉbē.

English translation: If you, who by [your] grace took possession of me, are not gracious, giving to me sight of you, what will be my state if I leave this body [after] pining and suffering intensely in [this] dark and miserable world? Without seeing the sun will a lotus blossom? [Likewise] being the sun to the sun, O love called the great hill Aruna, where grace surges as a spring, gushing forth abundantly [will my heart blossom without seeing you?]

Show explanations and discussions

Verse 2

Show Tamil

அன்புரு வருணா சலவழன் மெழுகா யகத்துனை நினைத்துநைந் துருகு

மன்பிலி யெனக்குன் னன்பினை யருளா தாண்டெனை யழித்திட லழகோ

வன்பினில் விளையு மின்பமே யன்ப ரகத்தினி லூறுமா ரமுதே

யென்புக லிடநின் னிட்டமென் னிட்ட மின்பதெற் கென்னுயி ரிறையே.

aṉburu varuṇā calavaṙaṉ meṙuhā yahattuṉai niṉaittunain duruhu

maṉbili yeṉakkuṉ ṉaṉbiṉai yaruḷā dāṇḍeṉai yaṙittiḍa laṙahō

vaṉbiṉil viḷaiyu miṉbamē yaṉba rahattiṉi lūṟumā ramudē

yeṉpuha liḍaniṉ ṉiṭṭameṉ ṉiṭṭa miṉbadeṟ keṉṉuyi riṟaiyē.

பதச்சேதம்: அன்பு உரு அருணாசல, அழன் மெழுகாய் அகத்து உனை நினைத்து நைந்து உருகும் அன்பு இலி எனக்கு உன் அன்பினை அருளாது ஆண்டு எனை அழித்திடல் அழகோ? அன்பினில் விளையும் இன்பமே, அன்பர் அகத்தினில் ஊறும் ஆர் அமுதே, என் புகலிட? நின் இட்டம் என் இட்டம்; இன்பு அது எற்கு, என் உயிர் இறையே.

Padacchēdam (word-separation): aṉbu uru aruṇācala, aṙaṉ meṙuhāy ahattu uṉai niṉaittu naindu uruhum aṉbu ili eṉakku uṉ aṉbiṉai aruḷādu āṇḍu eṉai aṙittiḍal aṙahō? aṉbiṉil viḷaiyum iṉbamē, aṉbar ahattiṉil ūṟum ār amudē, eṉ puhaliḍa? niṉ iṭṭam eṉ iṭṭam; iṉbu adu eṟku, eṉ uyir iṟaiyē.

English translation: Arunachala, the form of love, [after] taking possession [of me] does it befit [you] to ruin me [by] not granting your love [love for you] to me, who do not have love in which one melts, softening like wax in fire thinking of you in [one’s] heart? O happiness born [ripened or grown] in love, O satiating [or enduring] ambrosia, which wells up in the heart of devotees, what to say? Your iṣṭam [will, wish, desire or liking] is my iṣṭam; that is happiness for me, Lord of my soul [or life].

Show explanations and discussions

Verse 3

Show Tamil

இறையுனை நினையு மெண்ணமே நண்ணா வெனையுன தருட்கயிற் றாலீர்த்

திறையுயி ரின்றிக் கொன்றிட நின்றா யென்குறை யியற்றின னேழை

யிறையினிக் குறையென் குற்றுயி ராக்கி யெனைவதைத் திடலெதற் கிங்ங

னிறைவனா மருணா சலவெண முடித்தே யேகனா வாழிநீ டூழி.

iṟaiyuṉai niṉaiyu meṇṇamē naṇṇā veṉaiyuṉa daruṭkayiṯ ṟālīrt

tiṟaiyuyi riṉḏṟik koṉḏṟiḍa niṉḏṟā yeṉkuṟai yiyaṯṟiṉa ṉēṙai

yiṟaiyiṉik kuṟaiyeṉ kuṯṟuyi rākki yeṉaivadait tiḍaledaṟ kiṅṅa

ṉiṟaivaṉā maruṇā calaveṇa muḍittē yēkaṉā vāṙinī ḍūṙi.

பதச்சேதம்: இறை உனை நினையும் எண்ணமே நண்ணா எனை உனது அருள் கயிற்றால் ஈர்த்து, இறை உயிர் இன்றி கொன்றிட நின்றாய். என் குறை இயற்றினன் ஏழை? இறை இனி குறை என்? குற்று உயிர் ஆக்கி எனை வதைத்திடல் எதற்கு இங்ஙன்? இறைவன் ஆம் அருணாசல, எணம் முடித்தே, ஏகன் ஆ வாழி நீடு ஊழி.

Padacchēdam (word-separation): iṟai uṉai niṉaiyum eṇṇamē naṇṇā eṉai uṉadu aruḷ kayiṯṟāl īrttu, iṟai uyir iṉḏṟi koṉḏṟiḍa niṉḏṟāy. eṉ kuṟai iyaṯṟiṉaṉ ēṙai? iṟai iṉi kuṟai eṉ? kuṯṟu uyir ākki eṉai vadaittiḍal edaṟku iṅṅaṉ? iṟaivaṉ ām aruṇācala, eṇam muḍittē, ēkaṉ ā vāṙi nīḍu ūṙi.

English translation: By the rope of your grace, pulling [attracting, dragging or carrying away] me, who did not come close [or adhere] to an intention [or inclination] to think of you, the Lord, you stood [determined] to kill [me] without [leaving even] a little life [or without (leaving any distinction between) God and soul]. What wrong did I, this poor wretch, do [to you]? What little obstacle now [prevents you fulfilling your intention to kill me]? For what [reason or purpose] [are you] tormenting me in this way, making [me] half alive? Arunachala, who are God, fulfilling your intention [to annihilate me completely], may [you] live as the [only] one for all eternity.

Show explanations and discussions

Verse 4

Show Tamil

ஊழியில் வாழு மாக்களி லென்பா லூதியம் யாதுநீ பெற்றாய்

பாழினில் வீழா தேழையைக் காத்துன் பதத்தினி லிருத்திவைத் தனையே

யாழியாங் கருணை யண்ணலே யெண்ண வகமிக நாணநண் ணிடுமால்

வாழிநீ யருணா சலவுனை வழுத்தி வாழ்த்திடத் தாழ்த்துமென் றலையே.

ūṙiyil vāṙu mākkaḷi leṉbā lūdiyam yādunī peṯṟāy

pāṙiṉil vīṙā dēṙaiyaik kāttuṉ padattiṉi liruttivait taṉaiyē

yāṙiyāṅ karuṇai yaṇṇalē yeṇṇa vahamiga nāṇanaṇ ṇiḍumāl

vāṙinī yaruṇā calavuṉai vaṙutti vāṙttiḍat tāṙttumeṉ ḏṟalaiyē.

பதச்சேதம்: ஊழியில் வாழும் மாக்களில் என்பால் ஊதியம் யாது நீ பெற்றாய்? பாழினில் வீழாது ஏழையை காத்து உன் பதத்தினில் இருத்தி வைத்தனையே. ஆழி ஆம் கருணை அண்ணலே, எண்ண அகம் மிக நாணம் நண்ணிடும் ஆல். வாழி நீ அருணாசல. உனை வழுத்தி வாழ்த்திட தாழ்த்தும் என் தலையே.

Padacchēdam (word-separation): ūṙiyil vāṙum mākkaḷil eṉbāl ūdiyam yādu nī peṯṟāy? pāṙiṉil vīṙādu ēṙaiyai kāttu uṉ padattiṉil irutti vaittaṉaiyē. āṙi ām karuṇai aṇṇalē, eṇṇa aham miga nāṇa naṇṇiḍum āl. vāṙi nī aruṇācala. uṉai vaṙutti vāṙttiḍa tāṙttum eṉ talaiyē.

English translation: Among [all] the people living in the world, from me what benefit did you gain? Protecting [this] poor wretch from falling into desolation [the delusive attractions of this desolate and empty world] and fixing [me] in your state [or at your feet], you kept [me safe in this state of eternal bliss]. Lord, who are the ocean of grace, when I think [of your grace], immense shame [shyness or awe] overwhelms [me]. Arunachala, may you live [flourish, prosper or be glorious]. To praise and adore you, my head bows down.

Show explanations and discussions

Verse 5

Show Tamil

தலைவநீ யென்னைக் களவினிற் கொணர்ந்துன் றாளிலிந் நாள்வரை வைத்தாய்

தலைவநின் றன்மை யென்னவென் பார்க்குத் தலைகுனி சிலையென வைத்தாய்

தலைவநான் வலைமான் றனைநிக ராதென் றளர்வினுக் கழிவுநா டிடுவாய்

தலைவனா மருணா சலவுள மேதோ தமியனார் தனையுணர் தற்கே.

talaivanī yeṉṉaik kaḷaviṉiṟ koṇarnduṉ ḏṟāḷilin nāḷvarai vaittāy

talaivaniṉ ṟaṉmai yeṉṉaveṉ bārkkut talaikuṉi silaiyeṉa vaittāy

talaivanāṉ valaimāṉ ṟaṉainiha rādeṉ ḏṟaḷarviṉuk kaṙivunā ḍiḍuvāy

talaivaṉā maruṇā calavuḷa mēdō tamiyaṉār taṉaiyuṇar daṟkē.

பதச்சேதம்: தலைவ நீ என்னை களவினில் கொணர்ந்து உன் தாளில் இந் நாள் வரை வைத்தாய். தலைவ நின் தன்மை என்ன என்பார்க்கு தலை குனி சிலை என வைத்தாய். தலைவ நான் வலை மான் தனை நிகராது என் தளர்வினுக்கு அழிவு நாடிடுவாய். தலைவன் ஆம் அருணாசல, உளம் ஏதோ தமியன் ஆர் தனை உணர்தற்கே?

Padacchēdam (word-separation): talaiva nī eṉṉai kaḷaviṉil koṇarndu uṉ tāḷil i-n-nāḷ varai vaittāy. talaiva niṉ taṉmai eṉṉa eṉbārkku talai kuṉi silai eṉa vaittāy. talaiva nāṉ valai māṉ taṉai niharādu eṉ taḷarviṉukku aṙivu nāḍiḍuvāy. talaivaṉ ām aruṇācala, uḷam ēdō tamiyaṉ ār taṉai uṇardaṟkē?

English translation: Lord, taking me in secret [by robbery, stealth or deceit], you kept [me] at your feet till this day. Lord, to those who ask what your nature is, you kept [me] head bent like a statue. Lord, so that I may not be like a deer [caught in] a net, seek out [and achieve] the destruction of my weariness [or suffering]. Arunachala, who are the Lord [guru or God], whatever be [your] will, who is [this] lonely [destitute] person to know [or understand] it?

Show explanations and discussions

Verse 6

Show Tamil

தற்பர நாளுந் தாளினிற் றங்கித் தண்டலர் மண்டுக மானேன்

சிற்பத நற்றே னுண்மல ரளியாச் செய்திடி லுய்தியுண் டுன்ற

னற்பதப் போதி னானுயிர் விட்டா னட்டதூ ணாகுமுன் பழியே

வெற்புரு வருண விரிகதி ரொளியே விண்ணினு நுண்ணருள் வெளியே.

taṟpara nāḷun tāḷiṉiṟ ṟaṅgit taṇḍalar maṇḍuka māṉēṉ

ciṟpada naṟṟē ṉuṇmala raḷiyāc ceydiḍi laydiyuṇ ḍuṉḏṟa

ṉaṟpadap pōdi ṉāṉuyir viṭṭā ṉaṭṭatū ṇākumuṉ paṙiyē

veṟpuru varuṇa virikadi roḷiyē viṇṇiṉu nuṇṇaruḷ veḷiyē.

பதச்சேதம்: தற்பர, நாளும் தாளினில் தங்கி, தண்டு அலர் மண்டுகம் ஆனேன். சித் பத நல் தேன் உண் மலர் அளியா செய்திடில், உய்தி உண்டு. உன்றன் நல் பத போதில் நான் உயிர் விட்டால், நட்ட தூண் ஆகும் உன் பழியே. வெற்பு உரு அருண விரி கதிர் ஒளியே. விண்ணினும் நுண் அருள் வெளியே.

Padacchēdam (word-separation): taṟpara nāḷum tāḷiṉil taṅgi, taṇḍu alar maṇḍukam āṉēṉ. cit-pada nal tēṉ uṇ malar aḷiyā seydiḍil, uydi uṇḍu. uṉḏṟaṉ nal pada pōdil nāṉ uyir viṭṭāl, naṭṭa tūṇ āhum uṉ paṙiyē. veṟpu uru aruṇa viri kadir oḷiyē. viṇṇiṉum nuṇ aruḷ veḷiyē.

English translation: Tat-para [supreme reality], [though I have been] remaining always at [your] feet, I have been [like] a frog [clinging to] the stem of a lotus. If [you] make [me] become a flower-bee drinking the fine honey of [your] state of awareness, there will be salvation [for me]. If I leave [this] life [after constantly remaining like a frog] at the flower of your divine feet, it will be a standing column of shame for you. Light of red spreading rays in the form of a hill. Space of grace subtler than [either physical or mental] space.

Show explanations and discussions

Verse 7

Show Tamil

வெளிவளி தீநீர் மண்பல வுயிரா விரிவுறு பூதபௌ திகங்கள்

வெளியொளி யுன்னை யன்றியின் றென்னின் வேறுயா னாருளன் விமலா

வெளியதா யுளத்து வேறற விளங்கின் வேறென வெளிவரு வேனார்

வெளிவரா யருணா சலவவன் றலையில் விரிமலர்ப் பதத்தினை வைத்தே.

veḷivaḷi tīnīr maṇpala vuyirā virivuṟu bhūtabhau tikaṅgaḷ

veḷiyoḷi yuṉṉai yaṉḏṟiyiṉ ḏṟeṉṉiṉ vēṟuyā ṉāruḷaṉ vimalā

veḷiyadā yuḷattu vēṟaṟa viḷaṅgiṉ vēṟeṉa veḷivaru vēṉār

veḷivarā yaruṇā calavavaṉ ṟalaiyil virimalarp padattiṉai vaittē.

பதச்சேதம்: வெளி, வளி, தீ, நீர், மண் பல உயிரா விரிவு உறு பூத பௌதிகங்கள் வெளி ஒளி உன்னை அன்றி இன்று என்னின், வேறு யான் ஆர் உளன்? விமலா, வெளி அதாய் உளத்து வேறு அற விளங்கின், வேறு என வெளி வருவேன் ஆர்? வெளி வராய், அருணாசல, அவன் தலையில் விரி மலர் பதத்தினை வைத்தே.

Padacchēdam (word-separation): veḷi, vaḷi, tī, nīr, maṇ pala uyirā virivu uṟu bhūta bhautikaṅgaḷ veḷi oḷi uṉṉai aṉḏṟi iṉḏṟu eṉṉiṉ, vēṟu yāṉ ār uḷaṉ? vimalā, veḷi adāy uḷattu vēṟu aṟa viḷaṅgiṉ, vēṟu eṉa veḷi varuvēṉ ār? veḷi varāy, aruṇācala, avaṉ talaiyil viri malar padattiṉai vaittē.

English translation: If bhūtas [the five elements], [namely] space, air, fire, water and earth, and bhautikas [everything composed of these elements], which expand [spread out or unfold] as many living beings, do not exist besides you, the space of light [pure awareness], who else am I? O blemishless, if [you] shine without another in the heart as that space [of pure awareness], who am I who come out as [if] another? Arunachala, come out, placing [your] vast lotus-feet on his head [on the head of this ego, the spurious ‘I’ who has come out as if other than you].

Show explanations and discussions

Verse 8

Show Tamil

வைத்தனை வாளா வையகத் துய்யும் வழியறி மதியழித் திங்ஙன்

வைத்திடி லார்க்கு மின்பிலை துன்பே வாழ்விதிற் சாவதே மாண்பாம்

பைத்தியம் பற்றிப் பயனறு மெனக்குன் பதமுறு மருமருந் தருள்வாய்

பைத்திய மருந்தாப் பாரொளி ரருண பருப்பத வுருப்பெறு பரனே.

vaittaṉai vāḷā vaiyahat tuyyum vaṙiyaṟi matiyaṙit tiṅṅgaṉ

vaittiḍi lārkku miṉbilai tuṉbē vāṙvidiṟ cāvadē māṇbām

paittiyam paṯṟip payaṉaṟu meṉakkuṉ padamuṟu marumarun daruḷvāy

paittiya marundāp pāroḷi raruṇa paruppata vuruppeṟu paraṉē.

பதச்சேதம்: வைத்தனை வாளா, வையகத்து உய்யும் வழி அறி மதி அழித்து. இங்ஙன் வைத்திடில், ஆர்க்கும் இன்பு இலை, துன்பே. வாழ்வு இதில் சாவதே மாண்பு ஆம். பைத்தியம் பற்றி பயன் அறும் எனக்கு உன் பதம் உறும் அரு மருந்து அருள்வாய், பைத்திய மருந்தா பார் ஒளிர் அருண பருப்பத உரு பெறு பரனே.

Padacchēdam (word-separation): vaittaṉai vāḷā, vaiyahattu uyyum vaṙi aṟi mati aṙittu. iṅṅgaṉ vaittiḍil, ārkkum iṉbu ilai, tuṉbē. vāṙvu idil sāvadē māṇbu ām. paittiyam paṯṟi payaṉ aṟum eṉakku uṉ padam uṟum aru marundu aruḷvāy, paittiya marundā pār oḷir aruṇa paruppata uru peṟu paraṉē.

அன்வயம்: வையகத்து உய்யும் வழி அறி மதி அழித்து, வாளா வைத்தனை. இங்ஙன் வைத்திடில், ஆர்க்கும் இன்பு இலை, துன்பே. வாழ்வு இதில் சாவதே மாண்பு ஆம். பைத்திய மருந்தா பார் ஒளிர் அருண பருப்பத உரு பெறு பரனே, பைத்தியம் பற்றி பயன் அறும் எனக்கு உன் பதம் உறும் அரு மருந்து அருள்வாய்.

Anvayam (words rearranged in natural prose order): vaiyahattu uyyum vaṙi aṟi mati aṙittu, vāḷā vaittaṉai. iṅṅgaṉ vaittiḍil, ārkkum iṉbu ilai, tuṉbē. vāṙvu idil sāvadē māṇbu ām. paittiya marundā pār oḷir aruṇa paruppata uru peṟu paraṉē, paittiyam paṯṟi payaṉ aṟum eṉakku uṉ padam uṟum aru marundu aruḷvāy.

English translation: Destroying [in me] the mind [intellect, intelligence, inclination or will] to know the way to live [subsist or survive] in this world, you made [me] worthless. If you keep [me] in this condition, it will not be happiness for anyone, only misery. Dying indeed is better than this life. O supreme, who have assumed the form of Aruna Hill, which shines on earth as the medicine for madness [of desire for the world], to me, who [in spite of] being possessed by madness [of love for you] am bereft of the fruit [of such madness, namely the achievement of ātma-jñāna or pure self-awareness], graciously give the rare medicine by which one joins [or unites with] your feet [or state].

Show explanations and discussions

Verse 9

Show Tamil

பரமநின் பாதம் பற்றறப் பற்றும் பரவறி வறியரிற் பரமன்

பரமுனக் கெனவென் பணியறப் பணியாய் பரித்திடு முனக்கெது பாரம்

பரமநிற் பிரிந்திவ் வுலகினைத் தலையிற் பற்றியான் பெற்றது போதும்

பரமனா மருணா சலவெனை யினியுன் பதத்தினின் றொதுக்குறப் பாரேல்.

paramaniṉ pādam paṯṟaṟap paṯṟum paravaṟi vaṟiyariṟ paramaṉ

bharamuṉak keṉaveṉ paṇiyaṟap paṇiyāy bharittiṭu muṉakkedu bhāram

paramaniṟ pirindiv vulahiṉait talaiyiṟ paṯṟiyāṉ peṯṟadu pōdum

paramaṉā maruṇā calaveṉai yiṉiyuṉ padattiṉiṉ ḏṟodukkuṟap pārēl.

பதச்சேதம்: பரம, நின் பாதம் பற்று அற பற்றும் பர அறி வறியரில் பரமன். பரம் உனக்கு என, என் பணி அற பணியாய். பரித்திடும் உனக்கு எது பாரம்? பரம, நின் பிரிந்து இவ் உலகினை தலையில் பற்றி யான் பெற்றது போதும். பரமன் ஆம் அருணாசல, எனை இனி உன் பதத்தில் நின்று ஒதுக்கு உற பாரேல்.

Padacchēdam (word-separation): parama, niṉ pādam paṯṟu aṟa paṯṟum para aṟi vaṟiyaril paramaṉ. bharam uṉakku eṉa, eṉ paṇi aṟa paṇiyāy. bharittiṭum uṉakku edu bhāram? parama, niṉ pirindu i-vv-ulahiṉai talaiyil paṯṟi yāṉ peṯṟadu pōdum. paramaṉ ām aruṇācala, eṉai iṉi uṉ padattil niṉḏṟu odukku uṟa pārēl.

English translation: Supreme, [I am] supreme among those who are destitute of the supreme wisdom to cling without attachment to your feet. [Taking] the burden [the responsibility for saving me] as yours, may you order [or make] my activity to cease. For you, who bear [carry or support everything], what is a burden? Supreme, what I have got [by] separating from you and grasping this world on my head is enough. Arunachala, who are supreme, do not see [or wish] me henceforth to be separate from your feet [or your state].

Show explanations and discussions

Verse 10

Show Tamil

பார்த்தனன் புதுமை யுயிர்வலி காந்த பருவத மொருதர மிதனை

யோர்த்திடு முயிரின் சேட்டையை யொடுக்கி யொருதன தபிமுக மாக

வீர்த்ததைத் தன்போ லசலமாச் செய்தவ் வின்னுயிர் பலிகொளு மிஃதென்

னோர்த்துய்மி னுயிர்கா ளுளமதி லொளிரிவ் வுயிர்க்கொலி யருணமா கிரியே.

pārttaṉaṉ pudumai yuyirvali kānta paruvata morudara midaṉai

yōrttiḍu muyiriṉ cēṭṭaiyai yoḍukki yorutaṉa dabhimukha māha

vīrttadait taṉpō lacalamāc ceydav viṉṉuyir balikoḷu miḵdeṉ

ṉōrttuymi ṉuyirgā ḷuḷamadi loḷiriv vuyirkkoli yaruṇamā giriyē.

பதச்சேதம்: பார்த்தனன் புதுமை, உயிர் வலி காந்த பருவதம். ஒருதரம் இதனை ஓர்த்திடும் உயிரின் சேட்டையை ஒடுக்கி, ஒரு தனது அபிமுகம் ஆக ஈர்த்து, அதை தன் போல் அசலமா செய்து, அவ் இன் உயிர் பலி கொளும். இஃது என்! ஓர்த்து உய்மின், உயிர்காள், உளம் அதில் ஒளிர் இவ் உயிர் கொலி அருண மா கிரியே.

Padacchēdam (word-separation): pārttaṉaṉ pudumai, uyir vali kānta paruvatam. orudaram idaṉai ōrttiḍum uyiriṉ cēṭṭaiyai oḍukki, oru taṉadu abhimukham-āha īrttu, adai taṉ pōl acalamā seydu, a-vv-iṉ uyir bali koḷum. iḵdu eṉ! ōrttu uymiṉ, uyirgāḷ, uḷam adil oḷir i-vv-uyir koli aruṇa mā giriyē.

அன்வயம்: பார்த்தனன் புதுமை, உயிர் வலி காந்த பருவதம். இதனை ஒருதரம் ஓர்த்திடும் உயிரின் சேட்டையை ஒடுக்கி, ஒரு தனது அபிமுகம் ஆக ஈர்த்து, அதை தன் போல் அசலமா செய்து, அவ் இன் உயிர் பலி கொளும். இஃது என்! உயிர்காள், உளம் அதில் ஒளிர் இவ் உயிர் கொலி அருண மா கிரியே ஓர்த்து உய்மின்.

Anvayam (words rearranged in natural prose order): pārttaṉaṉ pudumai, uyir vali kānta paruvatam. idaṉai orudaram ōrttiḍum uyiriṉ cēṭṭaiyai oḍukki, oru taṉadu abhimukham-āha īrttu, adai taṉ pōl acalamā seydu, a-vv-iṉ uyir bali koḷum. iḵdu eṉ! uyirgāḷ, uḷam adil oḷir i-vv-uyir koli aruṇa mā giriyē ōrttu uymiṉ.

English translation: I have seen a wonder, the magnetic hill that seizes [or forcibly attracts] the soul. Subduing the mischievous activity of the soul who thinks of it once, pulling [dragging or attracting] [that soul] to face towards itself, the one [or peerless] [infinite self-awareness that shines within the heart as ‘I’], and [thereby] making it acala [motionless] like itself, it accepts [and consumes] that sweet [spiritually ripened and pure] soul as bali [food offered in sacrifice]. What [a wonder] this is! O souls, be saved [by] thinking of the great Aruna Hill, this killer of the soul, who shines in the heart [as ‘I’].

Show explanations and discussions

Verse 11

Show Tamil

கிரியிது பரமாக் கருதிய வென்போற் கெட்டவ ரெத்தனை கொல்லோ

விரிதுய ராலிப் பிழைப்பினில் விழைவு விட்டுடல் விட்டிட விரகு

கருதியே திரிவீர் கருத்தினு ளொருகாற் கருதிடக் கொலாமலே கொல்லு

மருமருந் தொன்றுண் டவனியி லதுதா னருணமா திரமென வறிவீர்.

giriyidu paramāk karudiya veṉbōṟ keṭṭava rettaṉai kollō

virituya rālip piṙaippiṉil viṙaivu viṭṭuḍal viṭṭiḍa virahu

karudiyē tirivīr karuttiṉu ḷorukāṟ karudiḍak kolāmalē kollu

marumarun doṉḏṟuṇ ḍavaṉiyi ladudā ṉaruṇamā dirameṉa vaṟivīr.

பதச்சேதம்: கிரி இது பரமா கருதிய என் போல் கெட்டவர் எத்தனை கொல்லோ! விரி துயரால் இப் பிழைப்பினில் விழைவு விட்டு உடல் விட்டிட விரகு கருதியே திரிவீர், கருத்தினுள் ஒரு கால் கருதிட கொலாமலே கொல்லும் அரு மருந்து ஒன்று உண்டு அவனியில். அது தான் அருண மாதிரம் என அறிவீர்.

Padacchēdam (word-separation): giri idu paramā karudiya eṉ pōl keṭṭavar ettaṉai kollō! viri tuyarāl i-p-piṙaippiṉil viṙaivu viṭṭu uḍal viṭṭiḍa virahu karudiyē tirivīr, karuttiṉuḷ oru kāl karudiḍa kolāmalē kollum aru marundu oṉḏṟu uṇḍu avaṉiyil. adu tāṉ aruṇa mādiram eṉa aṟivīr.

English translation: Like me who think this hill to be the Supreme, how many are those who have [thereby] been destroyed! O people who are wandering about thinking of a means to give up the body, having given up desire for this defective life due to [its] expanding [or unfolding] misery, there is on earth one rare medicine that when thought of once within the mind will kill [ego] without killing [the body]. Know that it certainly is Aruna Hill.

Show explanations and discussions

Michael James is the world’s foremost scholar and English translator of Sri Ramana Maharshi’s writings. He worked closely for years with Sri Sadhu Om.

Translation and introduction © Michael James; licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0).

Links to Michael James’s Sites

Works by Ramana Maharshi on this Site

CC BY-SA 4.0

You may use the text on this page under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International license (CC BY-SA 4.0).

This page was first published on September 17, 2023 and last revised on September 24, 2023.

Comments

Comments

comments powered by Disqus